מזונות ילדים – האם העלאה במשכורתו של אב תוביל בהכרח להגדלת סכום המזונות שנפסקו לילדיו?

///מזונות ילדים – האם העלאה במשכורתו של אב תוביל בהכרח להגדלת סכום המזונות שנפסקו לילדיו?

מזונות ילדים – האם העלאה במשכורתו של אב תוביל בהכרח להגדלת סכום המזונות שנפסקו לילדיו?

לא מעטים המקרים בהם זוג הורים מתגרש, מסדיר ביניהם את גובה חיוב מזונות ילדים שעל האב לשאת עבורם – בין בהסכמה ובין בפסק דין הניתן ע"י בימ"ש – כאשר לאחר חתימת ההסכם/מתן פס"ד למזונות,לפי העניין, חלה עלייה במשכורתו של האב.

האם העלאה במשכורתו של האב תוביל בהכרח אף להגדלת סכום מזונות ילדים שנקבעו לילדיו?

ראשית, יובהר כי בפני כל הורה משמורן פתוחה הדרך להגיש, בכל עת, תביעה להגדלת מזונות  ובפני כל הורה המחויב בתשלום מזונות פתוחה הדרך להגיש, בכל עת, תביעה להקטנת מזונות.

על המבקש – מגיש התביעה להקטנת/הגדלת מזונות – להוכיח קיומו של תנאי הכרחי: כי חל שינוי נסיבות מהותי המצדיק הגדלת/הקטנת המזונות, לפי העניין.

שינוי הנסיבות צריך להתקיים לאחר שהושג ההסכם/ניתן פס"ד למזונות וביחס לנסיבות שהיו ידועות וקיימות בעת קביעת גובה המזונות, כאשר אין רלוונטיות למשך הזמן שחלף מאז שהושג ההסכם/שניתן פס"ד למזונות ועד למועד הגשת התביעה להגדלת מזונות, אלא יש להתחשב במשקלם של השינויים בנסיבות הנטענות ע"י מגיש התביעה.

עפ"י הלכות ביהמ"ש, לא כל שינוי נסיבות יוביל באופן אוטומאטי לשינוי בפסיקת סכום המזונות, אלא כאשר המדובר בשינוי נסיבות מהותי – להבדיל משינוי של מה בכך, כזה שלא ניתן היה לצפותו מראש.

בהתאם לפסיקות ביהמ"ש, העלאה בהכנסות האב מצדיקה בהחלט הגדלת סכום מזונות הילדים.

כך לדוגמא, בפני בימ"ש לענייני משפחה בתל אביב הונחה תביעתה של אם להגדלת מזונות ילדיה הקטינים. את תביעתה ביססה האם, בין היתר, על העובדה כי שכרו של האב עלה בצורה משמעותית (כ- 13,000 ₪ לחודש) ביחס לשכרו כפי שהיה במועד בו נחתם ההסכם בין הצדדים (כ- 8,500 ₪ לחודש). ביהמ"ש פסק כי משהוכיחה האם כי חלה עלייה בהכנסתו של האב, יש מקום לקבל את תביעתה ולהורות על הגדלת מזונות הקטינים.

בפסק דין שניתן בביהמ"ש בתל אביב נקבע כי: "שינוי זה בהכנסותיו של הנתבע מסך של 200$ לחודש לסך של 425$ לחודש מהווה שינוי נסיבות מהותי שיש להתחשב בו לצורך הדיון בתביעה זו".

יוער כי ככל שהמדובר בבקשה להקטנת מזונות ילדים, לא ניתן יהא להפחית סכום המזונות מעבר לסך של כ- 1,300 ₪ בתוספת מדור, שכן זהו סכום המזונות המינימאלי שנקבע ע"י בימ"ש, בעבור כל קטין.

מזונות ילדים

מזונות ילדים

חייג/י אלינו לסיוע משפטי ממומחה בענייני משפחה: 09-8655028
לחצו כאן לתיאום פגישה: 09-8655028

ונשאלת השאלה, האם ההלכה הקיימת ביחס למזונות ילדים חלה גם ביחס למזונות אישה, דהיינו, האם בעקבות העלאה בשכרו של האב יכולה אישה להגיש תביעה להגדלת מזונותיה?

על מנת להשיב על שאלה זו יש לבחון תחילה את מקור החיוב במזונות אישה.

אישה זכאית לקבלת מזונות מבעלה, כל עוד הם נשואים ועד ליום גירושיהם בפועל. חובתו של הבעל לזון את אשתו מעוגנת בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות): " אדם חייב במזונות
בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו והוראות חוק זה לא יחולו".
כאשר המדובר בבני זוג יהודים, הרי שכבר בכתובה מתחייב הבעל למזונות אישתו.
החיוב במזונות אישה כולל את כל הצרכים הנדרשים לקיומה ולרווחתה של האישה, לרבות כלכלה, מדור ריפוי וכיוצב'.

עפ"י דין תורה, זכותה של האישה למזונותיה מגולמת בעקרון לפיו: " עולה עמו ואינה יורדת". "עולה עמו" – האישה זכאית לחיות באותה רמת החיים, כפי שהורגלה בבית הבעל, אפילו והייתה חיה ברמה כלכלית נמוכה יותר, קודם נישואיה.
"ואינה יורדת" – גם אם מצבו הכלכלי של הבעל בכי רע ואפילו וירד מנכסיו, עדיין זכית האישה, לכל הפחות, לחיות באותה רמה חיים שחיה בטרם נישואיה. במקרה כזה קובעת ההלכה: "ואפילו אם אין לו כדי פרנסת עצמו ליום אחד, הוא מחויב לחלק עמה".

בהתאם לאמור, פסיקות ביהמ"ש בעניין זה הנן אחידות. כך, גם אם הייתה עלייה בהכנסותיו של הבעל לאחר הפירוד, אין האישה זכאית לעתור להגדלת מזונותיה שכן לא הורגלה לרמת חיים שכזו – לאחר העלאה במשכורת – בעת שהייתה חיה עמו.

כך לדוגמא קבע ביהמ"ש בפרשת גליל: "במלאו אחר חובתו, אין הוא חייב להעניק לאשתו רמת חיים שלא הייתה לה כאשר הייתה עימו".

בפרשת אייזנברג נקבע כי: "כל עוד שסכום המזונות שבעל משלם לאשתו יש בו כדי לאפשר לה רמת חיים פחות או יותר דומה לזו שבני הזוג הורגלו לה בעת שחיו במשותף, אין הוא חייב למכור רכוש פרטי משלו על מנת לאפשר לה לאחר הפרוד קיום רמת חיים גבוהה הימנה. מתוך חומר הראיות שהיה בפני השופט המלומד, נראה לנו, כי הסכום שהוא פסק למערערת מאפשר לה לשמור על אותה רמת חיים שהורגלה לה עת היא ובעלה חיו במשותף".

מה כוללת פגישת ייעוץ?
By | 2018-07-30T06:20:32+00:00 יום שני, יולי 30, 2018|Categories: מאמרים, מזונות|Tags: , , |